New Welsh Review

 Full details 

ubmissions

Gweler ein tudalennau  Terms & Conditions & Copyright ar gyfer esbonio’r ochr cyfreithiol a hawlfraint sydd ynghlwm wrth i’ch gwaith cael ei dderbyn.  See our Terms & Conditions & Copyright pages for an explanation of the legal and copyright aspects which apply should your work be accepted.

 

Penderfyniad y golygydd cyffredinol yw ym mha rhifyn neu ar ba ddyddiad ac ym mha fformat y bydd darn sydd wedi cael ei dderbyn yn ymddangos. Mae hwn hefyd yn wir yn achos rhifynnau neu darnau sydd wedi cael eu dewis gan olygydd gwadd neu gan olygydd ceisiadau barddoniaeth: penderfyniad terfynnol y golygydd cyffredinol yw pob penderfyniad am amseriad a fformat cyhoeddi.

It is the general editor’s decision in which edition, on which date and in which format any piece that has been accepted will appear. This is also the case in respect of any editions or pieces curated by a guest editor or poetry submissions editor: the general editor’s decision is final in all aspects of publication date and format.

Erthyglau / Features

Mae’r rhan fwya o erthyglau yn New Welsh Review yn cael eu comisiynu gan y golygydd, ond os oes gennych syniad a wnewch chi ebostio’r golygydd gyda chrynodeb (hyd at 300 gair), gan gynnwys bywgraffiadol byr. Rydym yn talu oddeutu £170 am erthygl (telir adeg cyhoeddi). Mae croeso ichi gyfathrebu gyda’r golygydd yn Gymraeg neu Saesneg ond dylid cynigion fod yn Saesneg oni bai eu bod yn rhan o brosiect cyfieithu. Mae croeso ichi ohebu â’r golygydd yn Gymraeg ar unrhyw adeg.

The majority of articles in New Welsh Review are specially commissioned by the editor, but if you have a proposal please email a brief synopsis (300 words maximum) in the first instance to the editor. Please include a brief biography. We pay in the region of £170 per article upon publication. You are welcome to communicate with the editor in either Welsh or English but submissions should be in English unless they are part of a translation project.

Cynigion creadigol ecscliwsif / Exclusive creative submissions

Mae’r rhan fwya helaeth o’n darnau cyhoeddedig heb eu cyhoeddi o’r blaen, ar unrhyw blatfform. Gadewch bwlch o 3 mis o leiaf rhwng cynigion gwaith, a chasglwch y cynigion at eu gilydd.
The vast majority of our published pieces have not been published before on any platform. Please leave a gap of at least 3 months between submissions, and group those submissions together.

Straeon byrion a cherddi / Short stories and poems

Straeon / Stories

Dim ond trwy ein portal arbennig y dilid danfon straeon a cherddi. Dychwelir cynigion ar bapur hebu eu hagor. Mae rhaid gadael 3 mis rhwng cyflwyniadau cerddi a straeon byrion, a mae rhaid cyfyngu cyfanswm unrhyw cyflwyniad i 1 store neu 6 cherdd mein unrhyw gyfnod 3 mis. A wnewch chi rhifo eich cyflwyniadau, cynnwys eich enw a chyswllt ebost ar bob cyflwyniad, ac atodi llythyr o gyflwyniad yn ogystal. Dylid straeon fod o gwmpas 2500 i 3000 gair, er rydym yn achlysuol yn cyhoeddi straeon byrrach o lawer. Rydym fel arfer yn talu ffi (telir adeg cyhoeddi) o £100 fesul stori.

Submission of short stories and poems must be made by the portal on the pages below. Paper submissions will be returned unopened. Please leave 3 months between story or poetry submissions, and limit the number in any submission to 1 story or 6 poems in any 3 month period. Please number your submissions, ensure that they include your email address and also submit a covering letter.  Short stories should be in the region of 2,500 to 3,000 words, although we do on occasion publish shorter stories and microfiction. We usually pay £100 per story, and payment is on publication.

Barddoniaeth / Poetry

Rydym yn talu ffi (telir adeg cyhoeddi) o £28/cerdd.

We pay a fee of £28 per poem on publication.

Dylid cyhoeddi digwydd yn weddol cyflym wrth i waith cael ei dderbyn ond mae’r golygydd yn cadw’r hawl i gyhoeddi gwaith yn ol amserlen sy’n adlewyrchu anghenion y cylchgrawn. Gan ddilyn derbyn neges sy’n derbyn gwaith, rhoddi gwybodaeth i’r cyfranwr am amserlen y darn wrth iddo ddod yn rhan o’r cylch cynhyrchu, fel arfer deufis cyn y dyddiad cyhoeddi.

Publication should generally be swift following acceptance, although the editor reserves the right to publish work on a timetable which reflects the magazine’s demands. Following the receipt of an acceptance message, contributors will be informed of the scheduled publication date of their piece as it enters the production cycle, usually around two months before publication date.

AMSERLEN CYHOEDDI NEW WELSH READER / PUBLICATION TIMETABLE NEW WELSH READER

New Welsh Reader yw cylchgrawn printiedig y cwmni New Welsh Review Ltd. Ceir ynddo straeon, detholiad o nofelau, barddoniaeth, ysgrifau, ysgrifennu ffeithiol creadigol, ysgrifau llenyddol a diwylliannol, ffotograffyddiaeth, arlunwaith a cholognau am y broses o fod yn awdur.

New Welsh Reader is the print magazine of the New Welsh Review Ltd. It contains stories, novel previews and extracts, poetry, essays, creative nonfiction, literary and cultural essays, photography, artwork and columns on the author process.

Rhifyn yr haf / Summer edition: Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai / Pub date 25 May (Penderfyniad golygyddol: dechrau Mawrth / Editorial decision: start of March)
Rhifyn yr hydref / Autumn edition: Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi / Pub date: 1 Sept (Penderfyniad golygyddol: dechrau Mehefin / Editorial decision: start of June)
Rhifyn y gaeaf / Winter edition: Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr / Pub date: 1 Dec (Penderfyniad golygyddol: dechrau Medi / Editorial decision: start of Sept)

AMSERLEN CYHOEDDI CYNNWYS ARLEIN / PUBLICATION TIMETABLE, ONLINE CONTENT (www.newwelshreview.com)

Adolygiadau a darnau barn yw’r cynnwys hwn, a mae 8 yn ymddangos pob blwyddyn. Mae adolygiadau fel arfer yn cael eu comisiynu ond mae croeso gwresog cyflwyno syniadau am golofnau, yn arbennig rhai barn a/neu chofiant neu flog (mae modd defnyddio’r portal cyflwyniadau ar gyfer rhyddiaith). Mae’r dyddiadau cyflwyno cynnwys arlein fel arfer yn cwmpo ar y 26ain o’r mis cyn cyhoeddi. Mae’r rhan fwya o gynnwys arlein gyda ffi cysylltiedig, er mae blogiau cyhoeddusrwydd a deunydd myfyrwyr (sy’n rhan o gynllun gyda’n noddwyr academaidd) heb ffi. Dylid cyhoeddi digwydd yn weddol cyflym wrth i waith cael ei dderbyn ond mae’r golygydd yn cadw’r hawl i gyhoeddi gwaith yn ol amserlen sy’n adlewyrchu anghenion y safe.

This comprises reviews and opinion pieces, and there are 8 editions annually. Reviews are usually commissioned but pitches for columns (especially comment/memoir/blog) are warmly welcomed (please use the submissions portal/prose). Deadlines for online content usually fall on the 26th of the month prior to publication month. Most online content is paid for, apart from publicity-related blogs and student content which is organised in conjunction with our academic sponsors. Publication should generally be swift following acceptance, although the editor reserves the right to post reviews according to the site’s demands.

Rydym yn cyhoeddi ar y diwrnod gweithio agosaf at y dyddiadau isod. / We publish on the working day closest to the dates below.

1 Chwefror / Feb 
1 Mawrth / March 
1 Ebrill / April
1 Mai / May 
1 Gorffennaf / July  
1 Awst / August
1 Hydref / Oct
1 Tachwedd / Nov

Cyflwyno llyfrau ar gyfer pwpasau adolygu / Submissions of books for review

Mae’r golygydd cyffredinol, Gwen Davies, yn dewis llyfrau i’w adolygu. Mae rhain yn gallu bod yn Saesneg (iaith wreiddiol neu gyfieithiad) neu yn Gymraeg, er fod NWR gan amlaf yn adolygu teitlau Saesneg eu hiaith. Ceir fel arfer 8-12 adolygiad pob adeg cyhoeddi (gweler yr amserlen uchod). Mae rhain yn rhoi sylw i bob math o gategoriau ond gyda’r pwyslais ar lenyddiaeth. Bydd y golygydd ddim yn fwriadol trefnu adolygu teitlau hunan-gyhoeddiedig na rhai sydd ddim ar gael ym Mhrydain. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau adolygu gan gyhoeddwyr (yn hytrach nag awduron). Ni fyddai hi’n ddoeth i gyhoeddwyr nag awduron awgrymu enwau adolygwyr. Rydym yn fodlon ystyried adolygu e-lyfrau os mae nhw ar gael i’r olygydd mewn fformat pdf. Mae croeso mawr danfon proflenni o flaen llaw (ffeiliau pdf neu proflenni wedi eu rhwymo) ond cyfrifoldeb y cyhoeddwr yw rhoi gwybod i NWR os newidir eu hamerlen cyhoeddi. Mae penderfyniadau ar adolygu llyfrau yn cael eu wneud trwy’r flwyddyn. Cyhoeddir adolygiadau ar sail deunydd ecscliwsif (hynny yw ni ddylai’r cyfrannwr/aig adolygu’r un deitl i unrhyw gyhoeddiad heblaw NWR).

The general editor, Gwen Davies, selects books for review. Books may be in English (original language or in translation) or Welsh, although NWR does mainly review English-language titles. There are generally 8-12 reviews per publication occasion (see the above timetable), covering all categories but with an emphasis on literature. The editor will not knowingly arrange to review self-published titles nor those that are not available in the UK. Submission pitches by publishers carry greater weight than those by authors. It is not recommended that publishers and authors make suggestions of reviewers’ names. E-books are considered if supplied to the editor by the publisher in pdf format. Advance proofs, whether in pdf format or as bound proofs, are warmly welcomed, although it is the responsibility of the publisher to notify NWR of subsequent changes in their publication schedule. Decisions regarding reviews are made on a rolling basis. Reviews are published on an exclusive basis (i.e. contributors should not review the same title for any publication other than NWR).

 

 

Comments

Popular posts from this blog

DAW

Dark Edge Press

Quirk Books